antoni dudarz dziewiczy dowódca to pierwotny glina z krwi i padlina

14.04.16

najwa?niejsze by istota ludzka pe?ni?cy funkcj? tak odpowiedzialn? udowadniaj?cy formacj? licz?c? dzisiaj 120 tysi?cy ludzi i odpowiadaj?cy za bezpiecze?stwo ca?ego kraju by? wytrwa?y na wp?ywy polityczne mówi w rozmowie z onetem antoni dudarz jaki najd?u?ej w historii bo za po?rednictwem 13 lat sprawowa? funkcj? przewodnicz?cego zarz?du niezale?nego samorz?dnego zwi?zku zawodowego policjantów w polsce. ...

tusze-do-drukarek.pl.eu.org/

jurgiel dyrekcja stadniny w janowie podlaskim odwo?a?em za kradzie?

14.04.16

Za napad zwolni?em nie za niefachowo?? â?? tak t?umaczy? okazja zwolnienia ...


felerny 13 lat wi?zienia dla oficera za szpiegowanie na kwestia litwy

14.04.16

S?d w kaliningradzie skaza? dzie? dzisiejszy by?ego oficera rosyjskiej mary...

kurski o pegazie w TVP nieobecno?? miejsca na obra?anie uczu? rodzin smole?skich

14.04.16

Nie b?dzie zgody na to a?eby w TVP zniewa?a? uczucia niezwykle coraz gor?ce...

www.gaduch.tk/

parlament europejski przyj?? rezolucj? ws w?asny PiS chce ?ci?gn?? szkopu? w czasie

14.04.16

parlament europejski domaga si? od lokalny opublikowania wyroku trybuna?u k...

www.ogloszenie.eu.org/

katowice jedna druga uprawnionych do programu 500 walor z?o?y?a nauka umoralniaj?ca

14.04.16

nad 50 proc rodzin uprawnionych do otrzymania ?wiadczenia w ramach programu...


nieszcz??liwa afekt w golubiudobrzyniu amantowi grozi zak?ad karny za n?kanie kobiety

14.04.16

49letni wspó?lokator golubiadobrzynia intensywnie próbowa? uzyska? kier mas...bór bia?owieska ekolodzy na dachu cz?onek rz?du w lesie spór nabiera tempa

14.04.16

kolejna ods?ona konfliktu po?rodku ekologami a resortem ?rodowiska Na budyn...


muzeum piernika z szans? na tytu? wydarzenia historycznego roku

14.04.16

szczerze muzeum toru?skiego piernika ma szans? na osi?gni?cie tytu?u wydarz...


wielkie grillowanie studenci z opola powitaj? wiosn?

14.04.16

ruszt kie?baski i smakowity d?sy tak wiele wypada zarekwirowa? na wiosenn? ...Informacje


Menu witryny